New window

ID: GDB494143A_56790287

# PSIPRED HFORMAT (PSIPRED V2.3 by David Jones)

Conf: 958878631458888756635799972247753288767888887621688604898728
Pred: CEEEEEEEECCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCEEEEEECCCCCEE
 AA: MWVFGYGSLIWKVDFPYQDKLVGYITNYSRRFWQGSTDHRGVPGKPGRVVTLVEDPAGCV
       10    20    30    40    50    60


Conf: 788997578667999999985025787327999986489987327999976189733579
Pred: EEEEEEECCCCHHHHHHHHHHHCCCCCCEEEEEEEECCCCCCCEEEEEEEECCCCCCCCC
 AA: WGVAYRLPVGKEEEVKAYLDFREKGGYRTTTVIFYPKDPTTKPFSVLLYIGTCDNPDYLG
       70    80    90    100    110    120


Conf: 988889999997278899782899999999999608873027899999999999731110
Pred: CCCHHHHHHHHHHCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC
 AA: PAPLEDIAEQIFNAAGPSGRNTEYLFELANSIRNLVPEEADEHLFALEKLVKERLEGKQN
       130    140    150    160    170    180


Conf: 3579
Pred: CCCC
 AA: LNCI